บริษัท จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส จำกัด

ประวัติ บริษัท จัดหางาน พีซีที บิสซิเนส จำกัด

     บริษัท พีซีที บิสซิเนส จำกัด จัดตั้งขึ้นอย่างถุกต้องตามกฎหมาย และ ได้รับอนุญาติจากจากกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 โดยให้บริการด้าน ซับคอนแทร็ค ด้านจัดส่งแรงงาน ประกอบชิ้นงาน และบรรจุส่งสินค้าโดยมีทีมงานในด้านการสรรหาพนักงานคนไทยและทีมงานในการสรรหาแรงงานต่างด้าวพร้อมทั้งในการจัดทำอกสารต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วิสัยทัศน์

  บริษัทฯ จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่แนวหน้าในด้านธุรกิจ SUB CONTRACTOR ที่ลูกค้าเชื่อมั่นในไว้ใจในการบริการของเรา

นโยบาย

  มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร สร้างระบบการบริหารสู่มาตรฐานระดับสากลเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพของงานและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด

จริยธรรมทางธุรกิจ

  บริษัทฯจะปฎิบัติต่อลูกค้าและพนักงานด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์สุจริต